ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لتنبار

لغت‌نامه دهخدا

لتنبار. [ ل َ تَم ْ ] (ص مرکب ) لتنبر. لت انبار. لت انبان . مردم حریص و پرخور و شکم پرست . (برهان ). || مردم ابله و کاهل و نادان . (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ