ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لاوصول

لغت‌نامه دهخدا

لاوصول . [ وُ ] (ع ص مرکب ) (از: لاء نفی + وصول )به معنی وامی که ادا نتواند شد. سوخت و سوخت شده .
- لاوصول شدن ؛ سوخت شدن . لاوصول ماندن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ