ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لاله زار

لغت‌نامه دهخدا

لاله زار. [ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) جای روئیدن لاله ٔ بسیار. لالستان . لاله ستان :
ز بازان هوا همچو ابر بهار
ز خون تذروان زمین لاله زار.

فردوسی .


ز بس خون که شد ریخته بر زمین
یکی لاله زاری شد آن دشت کین .

فردوسی .


چه قدش ، چه پیراسته زاد سروی
چه رویش ، چه آراسته لاله زاری .

فرخی (دیوان چ سجادی ص 373).


از کوه تا به کوه بنفشه است و شنبلید
از پشته تابه پشته سمنزار و لاله زار.

فرخی .


از درون رشته تا کهپایه های کرژوان
سبزه از سبزه نبرد لاله زار از لاله زار.

فرخی .


ابر دیبادوز دیبا دوزد اندر بوستان
باد عنبرسوز عنبر سوزد اندر لاله زار.

منوچهری .


لاله زاری خوش شکفته پیش برگ یاسمن
چون دهان بسّدین در گوش سیمین گفته راز.

منوچهری .


کسی را که فردا بگیرند زارش
چگونه کند شادمان لاله زارش .

ناصرخسرو.


در هر دشتی که لاله زاری بوده ست
آن لاله ز خون شهریاری بوده ست .

خیام .


از خاک و خار و خاره به اردی بهشت ماه
روید بنفشه زار و سمن زار و لاله زار.

سوزنی .


زدوده تیغ گهردار رنگ داده به خون
بنفشه زار و سمن زار و لاله زار تو باد.

سوزنی .


مرگ شود بلعجب تیغ شود گندنا
کوس شود عندلیب خاک شود لاله زار.

خاقانی .


از رزمه رزمه اطلس و از کیسه کیسه سیم
دستم سمن ستان و برم لاله زار کرد.

خاقانی .


عرصه ٔ روزگار از خون کشتگان لاله زار شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 66).
ز روی او که بُد خرم بهاری
شد آن آتشکده چون لاله زاری .

نظامی .


قصه گویم از صبا مشتاق وار
چون صبا آمد به سوی لاله زار.

مولوی .


ای بی رخ تو چو لاله زارم دیده
گرینده چو ابر نوبهارم دیده .

سعدی .


دی بوستان خرم و صحرا و لاله زار
وز بانگ مرغ در چمن افتاده غلغلی ...

سعدی .


ای خرّم از فروغ رخت لاله زار عمر
باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر.

حافظ.


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان
که مهتابی دل افروزست و طرف لاله زاری خوش .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ