ترجمه مقاله

لاش کنار

لغت‌نامه دهخدا

لاش کنار. [ ک ِ ] (اِخ ) لاشک . نام موضعی در فیروزکلای کجور. (مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 109).
ترجمه مقاله