ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قیمولیا

لغت‌نامه دهخدا

قیمولیا. (اِ) نوعی از گل است و آن را به عربی حجرالرخام گویند و آن مانند صفحه های رخام بودو سفید و خوشبوی میباشد و از آن بوی کافور می آید. چون تازه باشد آن را حجرالشغاف نیز گویند. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ