ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قولچماق

لغت‌نامه دهخدا

قولچماق . [ چ ُ ] (ترکی ، ص مرکب ) (از: ترکی قول ، بازو + چماق ، چوب گنده ). رجوع به قلچماق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ