ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قوقوس

لغت‌نامه دهخدا

قوقوس . (معرب ، اِ) قرنوس . طحلب را نامند. (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ