ترجمه مقاله

قهریة

لغت‌نامه دهخدا

قهریة. [ ق َ ری ی َ ] (ع ص نسبی ) مؤنث قهری .
- قوه ٔ قهریه ؛ زور. قدرت . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقاله