ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قمیلة

لغت‌نامه دهخدا

قمیلة. [ ق ُ م َ ل َ ] (ع اِمصغر) مصغر قمله بمعنی شپشه . رشک . شپش خرد. رجوع به قمل و قمله شود. || به لغت اهل شام دوقس است و حشیشة البراغیث را نیز نامند. (فهرست مخزن الادویة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ