ترجمه مقاله

قمجو

لغت‌نامه دهخدا

قمجو. [ ] (اِخ ) یکی از شهرهای ختاست . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 627 و 639 شود.
ترجمه مقاله