ترجمه مقاله

قلیدس

لغت‌نامه دهخدا

قلیدس . [ ] (اِخ ) معروف به «مهدی للضالین » از اطباء مشهور یونان است . عیون الانباء او را در شمارپزشکانی که در دوره ٔ میان بقراط و جالینوس زندگی میکرده اند نام برده است . (عیون الانباء ج 1 صص 35-36).
ترجمه مقاله