ترجمه مقاله

قلیدس

لغت‌نامه دهخدا

قلیدس . [ ق ُ دُ ](اِخ ) مخفف اقلیدس است و آن نام مصنف کتاب اقلیدس هست که در این زمان به تحریر اقلیدس مشهور است . (برهان ). نام فیلسوفی از یونان . (ابن الندیم ) :
فرائض ورز و سنت جوی و اصل آموز و مذهب خوان
مجسطی چیست و اشکالش قلیدس کیست و اقرانش .

خاقانی .


رجوع به اقلیدس شود.
ترجمه مقاله