ترجمه مقاله

قلعه کندر

لغت‌نامه دهخدا

قلعه کندر. [ ق َ ع َ ک َ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان ، واقع در 75هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد و 4هزارگزی باختر راه مالرو ده چین عباس آباد. سکنه ٔ آن 35 تن است . ساکنین از طایفه ٔ قرائی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله