ترجمه مقاله

قفل

لغت‌نامه دهخدا

قفل . [ ق َ ف َ ] (اِخ ) کوه های قرمزرنگی است در راه مکه از طریق بستان ابن عامر به سوی قرن المنازل . (معجم البلدان ).
ترجمه مقاله