ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قصرابونصر

لغت‌نامه دهخدا

قصرابونصر. [ ق َ رِ اَن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان شیراز در 10 هزارگزی جنوب شیراز و کنار راه فرعی شیراز به گشنگان . کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 333 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، صیفی . شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ