ترجمه مقاله

قشتلیون

لغت‌نامه دهخدا

قشتلیون . [ ق َ ت َ ] (اِخ ) حصنی است از توابع شنتبریة در اندلس . (معجم البلدان ).
ترجمه مقاله