ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قسون

لغت‌نامه دهخدا

قسون . [ ] (معرب ، اِ) لبلاب کبیر است . (تذکره ٔ ضریر انطاکی ). رجوع به قسنوس و قسناسیس و لبلاب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ