ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قسنوس اطاروس

لغت‌نامه دهخدا

قسنوس اطاروس . [ ] (معرب ، اِ) لحیةالتیس است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ