ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قسارس

لغت‌نامه دهخدا

قسارس . [ ] (معرب ، اِ) کبر است . (فهرست مخزن الادویه ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ