ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قزغند

لغت‌نامه دهخدا

قزغند. [ ق َ غ ُ ] (اِخ ) از دههای سمرقند است .(معجم البلدان ). سمعانی در انساب گوید: گمان میرود که از دههای سمرقند بوده باشد، و جماعتی بدان منسوبند. (اللباب فی تهذیب الانساب ). رجوع به قزغندی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ