ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قزغند

لغت‌نامه دهخدا

قزغند. [ ق ُ غ ُ ] (اِ) بار درخت پسته است و آن را مغز نمیباشد و بدان پوست را دباغت کنند. گویند درخت پسته یک سال پسته ٔ مغزدار و یک سال بی مغز بار می آورد. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ