ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قروت شدن

لغت‌نامه دهخدا

قروت شدن . [ ق ُ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) بر هم شدن . (آنندراج ).
- قروت شدن صحبت ؛ بر هم شدن صحبت . (غیاث اللغات ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ