ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قردمانی

لغت‌نامه دهخدا

قردمانی . [ ق َ دَ نی ی ] (معرب ، اِ) قبای آژده ٔ بخیه آکنده به جهت جنگ . || یا سازی است که اکاسره در خزاین ذخیره ساختندی . || زره سطبر شبیه جامه ٔ کردوانی ... (منتهی الارب ). معرب است . (اقرب الموارد). || زره خود، یا خود، یا زره . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ