ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه

لغت‌نامه دهخدا

قراجه . [ ق َ ج ِ ] (اِخ ) (اتابیک ...) یکی از اتابکان فارس است که پس از اتابک جاوئی به حکومت فارس رسید و در خدمت سلطان عبدالرحمان بزرگ شد و پس از مدتی در فارس کشته شد و سلطان محمود ملک فارس به برادرزاده ، محمدبن محمود داد. (تاریخ گزیده چ لندن ج 2 ص 467).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ