ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه داغ

لغت‌نامه دهخدا

قراجه داغ . [ ق َ ج ِ ] (اِخ ) رجوع به قره جه داغ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ