ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدرفی

لغت‌نامه دهخدا

قدرفی . [ ق َ رَ ] (ص نسبی ) نسبت است به قدرف . رجوع به قدرف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ