ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدرتی

لغت‌نامه دهخدا

قدرتی . [ ق ُ رَ ] (ص نسبی ) نسبت است به قدرت . که مصنوع آدمی نباشد. خداآفرین . طبیعی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ