ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قحافة

لغت‌نامه دهخدا

قحافة. [ ق ُ ف َ ] (اِخ ) ابن عامربن سعد از بنی شهران ابن خثعم از قحطان است . اسماء بنت عمیس صحابی از دودمان او است . (الاعلام زرکلی ج 2 ص 791).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ