ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قانعون

لغت‌نامه دهخدا

قانعون . [ ن ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قانع، در حالت رفعی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ