ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قانعة

لغت‌نامه دهخدا

قانعة. [ ن ِ ع َ ] (ع ص ) تأنیث قانع. رجوع به قانع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ