ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاله قاله

لغت‌نامه دهخدا

قاله قاله . [ ل َ ل َ ] (اِ مرکب ) در اصل قال قال بصیغه ٔ ماضی است و چون در شعر فارسی حرف آخر متحرک نمی آید جهت اظهار حرکت لام هاء به آن لاحق کرده و چنین استعمال نموده اند. (آنندراج ). قال قال . منازعة. مناقشة. (ناظم الاطباء) :
رسوائی میرک کبابی
عالم بگرفت قاله قاله .

حکیم شرف الدین شفائی (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ