ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاقوس

لغت‌نامه دهخدا

قاقوس . (معرب ، اِ)غله ای است که آن را به عربی عدس میگویند. (برهان ). || عدس الماء است که نوعی است از طحلب و آن را قاقوسوسطو نیز گویند. (از فهرست مخزن الادویة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ