ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاقسبوس

لغت‌نامه دهخدا

قاقسبوس . [ ] (معرب ، اِ) کمون بری . (فهرست مخزن الادویه ). || شاه ترج بری . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قافنوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ