ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاضی یعقوب

لغت‌نامه دهخدا

قاضی یعقوب . [ ی َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم معروف به ابویوسف . رجوع به ابویوسف یعقوب بن ابراهیم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ