ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاضی کوفی

لغت‌نامه دهخدا

قاضی کوفی . (اِخ ) یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن حلیس بن سعدبن بحیربن معاویه ، مکنی به ابویوسف . رجوع به ابویوسف یعقوب بن ابراهیم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ