ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاضی زاده علاءالدین

لغت‌نامه دهخدا

قاضی زاده علاءالدین . [ دَ / دِ ع َ ئُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به قاضی زاده گرهرودی عبدالخالق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ