ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاسم غباری

لغت‌نامه دهخدا

قاسم غباری . [ س ِ غ ُ ] (اِخ ) شاعری است . رجوع به غباری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ