ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قازچران

لغت‌نامه دهخدا

قازچران . [ چ َ ] (نف مرکب ) آنکه بطها را چراند. (سفرنامه ٔ شاه ایران از آنندراج ): مثل زینب قازچران . (از سفرنامه ٔ شاه ایران ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ