ترجمه مقاله

قابل قسمت

لغت‌نامه دهخدا

قابل قسمت . [ ب ِ ل ِ ق ِ م َ ] (ص مرکب ) بخش پذیر.
ترجمه مقاله