ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فیلخوار

لغت‌نامه دهخدا

فیلخوار.[ خوا / خا ] (نف مرکب ) پیلخوار. (فرهنگ فارسی معین ). آنکه فیل را تواند خورد. پیل خوارنده :
ابر هزبرگون و تماسیح فیلخوار...

منوچهری .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ