ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فیلخانه

لغت‌نامه دهخدا

فیلخانه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) پیلخانه . (فرهنگ فارسی معین ). جایی که در آن پیل ها را نگهداری می کنند. پیل بند. فیلبند : گوسفند از بیم آتش خود را در فیلخانه افکند. (سندبادنامه ). رجوع به فیل بند شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ