ترجمه مقاله

فیریده

لغت‌نامه دهخدا

فیریده .[ دَ / دِ ] (ن مف ) خودرای بود و به خویش مغرور. (اوبهی ). ظاهراً مصحف فیرنده است به صیغه ٔ نعت فاعلی .
ترجمه مقاله