ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلیفیون

لغت‌نامه دهخدا

فلیفیون . [ ] (معرب ، اِ) اسم دوایی مرکب است حاد و نافع جهت تأکل لثه و عفونت دندان . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ