ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلو اسکندری

لغت‌نامه دهخدا

فلو اسکندری . [ ف َل ْ وِ اِ ک َ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قیمولیا است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به فلو شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ