ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخید

لغت‌نامه دهخدا

فلخید. [ ف َ ] (اِ) پنبه دانه را گویند. (برهان ). فلخیده . فلخود. رجوع به این لغات شود. || کسی را نیز گویند که پنبه دانه را از پنبه بیرون آورد. (برهان ). || پنبه زن را هم میگویند، یعنی شخصی که پنبه را حلاجی کند. (برهان ). رجوع به فلخیدن ، فلخیده ، فلخودن ، فلخوده و فلخود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ