ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخور

لغت‌نامه دهخدا

فلخور. [ ف َ ] (اِ) حب القطن است . (فهرست مخزن الادویه ). مصحف فلخود است به دال مهمله ، و به معنی پنبه ای است که دانه از آن بیرون آورده باشند. رجوع به فلخود و فلخوده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ