ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخوده

لغت‌نامه دهخدا

فلخوده . [ ف َ دَ / دِ ] (ن مف ) هر چیز را گویند که آن را از غل و غش پاک و پاکیزه ساخته باشند عموماً، و پنبه ای را که از پنبه دانه جدا کرده باشند خصوصاً. (برهان ). پنبه ای که دانه های آن را جدا کرده باشند، و توسعاً هر چیز که آن را از غل و غش پاک کرده باشند. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به فلخمیده و فلخیده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ