ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخودن

لغت‌نامه دهخدا

فلخودن . [ ف َ دَ ] (مص ) پنبه دانه از پنبه بیرون کردن . (برهان ). فلخیدن . فلخمیدن . رجوع به این کلمات شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ