ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فضانورد

لغت‌نامه دهخدا

فضانورد. [ ف َ ن َوَ ] (نف مرکب ) کسی که با وسیله ٔ جهنده به هوا پرواز کند. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به فضانوردی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ