ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فضانوردی

لغت‌نامه دهخدا

فضانوردی . [ ف َ ن َ وَ ] (حامص مرکب ) انسانهای فضانورد با وسیله ٔ جهنده به نام موشک به فضا میروند. پیشرفت صنعتی و ساختن موشکهای سریعالسیر بشر را به فکر فضانوردی و کشف اسرار ستارگان منظومه ٔ شمسی که خورشید مرکز آن است و کره ٔ خاکی ما یکی از سیارات آن به شمار میرود انداخت . کشف این اسرار علاوه بر آنکه دنیاهای ناشناخته را به انسان می شناساند همه ٔ رشته های علوم طبیعی را غنی تر میسازد. صرف نظر از اختراع موشک برای مسافرتهای فضایی ، دشواریهایی وجود داشت که از جمله ٔ آنها بی وزنی انسان در درون موشک و دیگر مساله ٔ غذای سرنشین است . دانشمندان به تدریج بر این مشکلات غلبه میکنند. (از فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ